Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, så skriv til sekretariatet på dinfond@falck.dk

Sagsbehandling af ansøgninger til fonden er forbundet med omkostninger hos 3F/CF, og det er derfor besluttet, at der vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 500,00 kr. pr. ansøgning. Administrationsgebyret dækker de faktiske udgifter forbundet med sagsbehandlingen hos 3F/CF. Administrationsgebyret vil derfor heller ikke blive refunderet, hvad enten ansøgningen godkendes eller afslås.Ansøgeren vil modtage en e-mail med nærmere information herom samt oplysning om rettidig indbetaling. Sagsbehandlingen af ansøgningen vil først gå i gang, når administrationsgebyret er indbetalt. Indbetales administrationsgebyret ikke rettidigt, vil ansøgningen blive betragtet som annulleret.Som medlem af 3F/CF vil administrationsgebyret blive dækket af medlemskontingentet, der allerede er betalt til 3F/CF.

Ansøgningsprocessen kan deles op i seks faser:

  1. Undersøgelse og valg af kursus eller uddannelse
  2. Ansøgningsskema på www.dinfond.dk
  3. Svar på ansøgning – bevilling eller afslag
  4. Planlægning af kursus i samarbejde med DPC
  5. Udlæg og refusion
  6. Lønafregning

Når kurset/uddannelsen anses for værende nødvendig for medarbejderen for at kunne udføre sine arbejdsopgaver, nye som gamle, påhviler det arbejdsgiver at betale for uddannelsesudgifterne.

Fonden bevilger som udgangspunkt kun støtte til lønrefusion, hvis kurset afvikles i AMU-regi. 

Hvis du har fået bevilget støtte til et kursus, som afvikles i AMU-regi, er du berettiget til 100 % i lønrefusion modregnet VEU-godtgørelse*. Når du har fået en bevilling, skal du kontakte DPC ifm. planlægning af friheden til kurset. DPC varetager ligeledes lønafregning efter kurset er afviklet og sender det udfyldte skema til sekretariatet dinfond@falck.dk som sørger for at sende det videre til Payroll.
Ved næstkommende lønkørsel vil det fremgå på din lønseddel, at du har fået et løntræk samt en udbetaling fra fonden. Husk VEU-godtgørelsen udgør en del af lønkompensationen!

*VEU-godtgørelse er en kompensation, som udbetales fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) når man deltager i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Man kan også få tilskud til befordring til at dække udgifter til transport. Man søger om VEU-godtgørelse og evt. tilskud til befordring samtidigt med, at man tilmelder sig kurset på www.voksenuddannelse.dk. Udbetalingen sker til NemKonto inden for 14 dage efter uddannelsens sidste dag. Det er muligt, at få tilskud til kost og logi såfremt der er mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsesstedet og retur. Man skal kontakte uddannelsesstedet, hvis man vil vide mere om mulighederne for at modtage tilskud til kost og logi.

AUB anvender Bikort ved udbetaling af VEU-godtgørelse og Falck anvender hovedkortet, da Falck er hovedarbejdsgiver. Processen er, at du bliver trukket i løn for kursets varighed i timer efter endt uddannelse. Dette løntræk kompenseres du for via dels VEU-godtgørelsen og dels lønrefusion fra fonden (der nu samlet er en 100 % godtgørelse af det løn, der foretages).

Denne samlede kompensation (VEU-godtgørelse + tilskud fra fonden) betaler du SKAT af ved, at der betales SKAT af dels VEU-godtgørelsen (sker ved udbetaling fra AUB) og dels fra tilskuddet fra fonden (sker via anvendelse af dit skattekort). Dette er nøjagtig som der ellers ville være blevet betalt SKAT af den løn du ville have fået udbetalt, hvis der ikke havde været et løntræk.

Nej, lektielæsning og forberedelse til kursusstart afvikles i egen fritid og aflønnes ikke af fonden eller arbejdsgiver. Fonden yder kun lønrefusion til skemalagte kursuslektioner.

Hvis der fx er tale om akademi- eller diplomuddannelser skal man søge om støtte til hvert semester, fag eller modul.

Deltidsansatte har samme rettigheder til at ansøge og benytte fonden, som alle øvrige ansatte.
En timelønnet redder skal have præsteret 851 timer i sin ansættelse på en 3F-overenskomst i Falck, hvilket svarer til 6 måneders fuldtidsansættelse (anciennitetskrav). I princippet vil det være sådan, at hvis en timelønnet redder får bevilget et kursus via fonden, vil der ikke være nogen løntabsdækning, medmindre vedkommende er vagtsat og dermed har et indtægtstab i perioden. VEU-godtgørelsen er også afhængig af, at der foreligger et løntab. Hvis der ikke er en vagtsætning, vil man derfor kun kunne få dækket de positive udgifter ved kurset herunder kursusgebyr.

Det tilstræbes at give svar inden for maksimalt fire uger fra ansøgningen er modtaget. Såfremt det haster med et svar, kan man rette henvendelse til sekretariatet.

Man er selv ansvarlig for at tilmelde sig det bevilgede kursus/uddannelse og fakturaen skal udstedes til en selv og ikke arbejdsgiver.

Såfremt man ikke har mulighed for et personligt udlæg, kan fakturaen videresendes til sekretariatet dinfond@falck.dk – OBS. på betalingsfristen!

Personligt udlæg (vedhæft faktura + kvittering for betaling samt bankoplysninger) sendes til sekretariatet dinfond@falck.dk og refunderes indenfor cirka 5 hverdage.

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til forplejning – dette er for egen regning som på arbejdspladsen. Indkvartering dækker fonden ikke da man henvises til at afvikle kursus tættest på sin bopæl (der kan gøres undtagelser ved internatkursus og hvis kurset ikke kan afvikles indenfor rimelig afstand til bopæl).

Nej, vi kan desværre ikke sagsbehandle ansøgninger med tilbagevirkende kraft. Hvis man søger støtte til et kursus som allerede er påbegyndt eller afviklet, vil det udløse et afslag.

Ja, man kan godt søge støtte hvis man sidder i opsagt stilling. Dog skal det bevilgede kursus være afviklet og afregnet inden man fratræder sin stilling. Fondens støtte er knyttet op på et ansættelsesforhold i Falck Danmark A/S på en 3F-overenskomst, så eventuelle udlæg vil ikke kunne refunderes efter fratrædelsen.